MODI Summer

photo: Dmitry Zhuravlev
producer: Taya Tarabrina